Diweddariad ar y prosiect ail-ddatblygu


Er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir cynaliadwy i’r busnes, ac ehangu ei wasanaethau a'i effaith, mae'r cwmni yn chwilio am arian i brynu Gwasanaethau Cletwr a chodi adeilad newydd, deniadol, cynaliadwy.

Bydd y busnes yn gweithredu ar ran y gymuned leol a bydd yn hybu bywyd cymdeithasol ac economaidd yr ardal. Byddwn yn ymestyn y gwasanaethau a gynigir i ddarparu lle cymunedol ar gyfer digwyddiadau ac i arddangos artistiaid a chynhyrchwyr lleol, yn ogystal â hyrwyddo treftadaeth naturiol a diwylliannol hyfryd yr ardal. Byddwn yn darparu llawer o gyfleoedd dysgu megis dosbarthiadau Cymraeg, cyfleoedd i helpu pobl yn ôl i mewn i waith, ac yn helpu pobl ifanc i ennill sgiliau galwedigaethol. Byddwn yn cefnogi nifer o swyddi o ansawdd uchel, trwy’r flwyddyn mewn ardal wledig.

Mae ein hymgynghoriad yn profi cefnogaeth sylweddol ar gyfer y prosiect. Mae mwyafrif mawr o bobl leol, pobl sy'n mynd heibio a thwristiaid eisoes yn cefnogi'r busnes cyfredol. Yn bwysicaf oll, yn ogystal ag adfer gwasanaethau hanfodol, mae'n cael ei weld fel canolbwynt cymunedol hanfodol a man cyfarfod. Mae ymgynghori hefyd wedi cadarnhau cefnogaeth i ehangu gwasanaethau presennol a datblygu rhai newydd.

Gallwch ddarllen ein Cynllun Prosiect llawn yma. Ar hyn o bryd mae hwn ar gael yn Saesneg yn unig, ymddiheuriadau.

Mae'r prosiect wedi derbyn caniatâd cynllunio ym mis Mehefin 2014. Ym mis Chwefror 2015, derbyniwyd Cwmni Cletwr wobr o £497,000 gan Gronfa'r Loteri Fawr. Gyda hwn gallem brynu'r safle a thalu am ran o'r costau ail-ddatblygu. Rydyn ni hefyd wedi derbyn grant o £25,000 gan Gyngor Ceredigion a £25,000 ychwanegol gan Trusthouse Charitable Foundation fel cyfraniadau at y costau adeiladu. (Diweddariad Awst 2016) Rydym bellach wedi derbyn £172,000 gan Llywodraeth Cymru, ac ar fin gael £88,000 gan yr EU. Gyda'r grantiau i gyd, dyma digon inni gychwyn ar yr adeilad newydd.

Diolch i'r arian gan y Loteri, prynwyd y safle ym mis Mawrth 2016. Gobeithir gychwyn ar yr adeilad newydd erbyn diwedd 2016.

Sut y gallwch ein cefnogi?


Gall pawb chwarae rhan wrth helpu i wireddu’r freuddwyd a thrawsnewid ein cymuned. Am y tro, jyst cario ymlaen i ddefnyddio'r siop a chaffi!

Gwyliwch allan am newyddion yma!

Cewch dilyn y proiect ar ein blog newydd
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration